Fogyasztóvédelmi tájékoztató

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. panaszügyintézésének helye bármelyik Ügyfélszolgálat. Az ügyfélszolgálatokon személyes ügyintézésre van lehetőség.
Ügyfélszolgálataink elérhetőségei>>
Írásbeli észrevételeit a 1380 Budapest, Pf.: 1170. levelezési címre küldheti meg.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45. B. épület, ahol azonban személyes ügyintézésre nincs mód.

Kérdéseivel kapcsolatban készséggel nyújtunk felvilágosítást Társaságunk telefonos ügyfélszolgálatán keresztül belföldről és külföldről (+36-36-587-500), e-mailben (ugyfel@nemzetiutdij.hu), vagy személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban, illetve bővebb információt nyújt internetes oldalunk. Ajánljuk e-ügyfélszolgálatunkat, ahol kényelmesen, gyorsan, sorban állás és kényelmi díj fizetése nélkül vásárolható e-matrica, és ellenőrizhetőek az oldalon történő korábbi vásárlások: https://ematrica.nemzetiutdij.hu.

Hova fordulhat fogyasztóvédelmi ügyekben?

A fogyasztóvédelemről szóló törvény értelmében a fogyasztó békéltető testülethez fordulhat a fogyasztói jogvita megoldása érdekében. Fogyasztói jogvitának minősül a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy.

A Fogyasztó csak egyedi jogvitájával kapcsolatban fordulhat a testülethez. A fogyasztóvédelmi jogszabályok megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása kezdeményezhető.

A békéltető testületek eljárása

Mi a békéltető testület?

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett szakmailag független testület, ami a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozik.

Melyik békéltető testülethez fordulhat? 

 1. Az eljárásra alapvetően a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. 
 2. Amennyiben a fogyasztó belföldi lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkezik, a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. 
 3. Emellett a fogyasztónak lehetősége van a fenti szabályoktól eltérni és kérelmében az 1. és 2. pont szerint illetékes testület helyett másik békéltető testület eljárását kérni.

A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a https://mkik.hu/a-bekelteto-testuletek-teruleti-honlapjai oldalon.


Hogyan jár el a békéltető testület?

 • A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. 
 • A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul.
 • A békéltető testület a panaszbeadványokat a csatolt iratok alapján, valamint személyes meghallgatás, illetve kivételesen szakértői bizonyítás alapján dönti el. 
 • A békéltető testület eljárása díjmentes.

Milyen határozatot hozhat a békéltető testület?

Mivel a NÚSZ Zrt. a fogyasztóvédelmi törvényben rögzített lehetőségével élve a békéltető testület döntését kötelezésként nem fogadja el, a békéltető testület az eljárás eredményeképp ajánlást hoz, ami bírósági úton nem kényszeríthető ki.

Ha az eljárás során a fogyasztó és a NÚSZ Zrt. egyezséget köt, a békéltető testület az egyezséget egy kötelező érvényű határozatba foglalja. A NÚSZ Zrt. a békéltető testület eljárását egyebekben nem veszi igénybe.

A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása

Amennyiben Ön nem egyéni fogyasztó jogvitája, hanem a fogyasztóvédelmi jogszabályok feltételezett megsértése miatt keres jogvédelmet, a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat.

Milyen ügyekben jár el a fogyasztóvédelmi hatóság?

A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi - a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések kivételével -  

 • a forgalmazással, a szolgáltatásnyújtással
 • a gyermek-és fiatalkorúak védelmével
 • a fogyasztói csoporttal
 • a panaszkezeléssel, az ügyfélszolgálattal, a fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásával
 • a vállalkozásnak a békéltető testületi eljárásra vonatkozó tájékoztatási, valamint együttműködési kötelezettséggel összefüggő,a fogyasztóvédelmi törvényben és más jogszabályokban foglalt rendelkezései betartását, és eljár azok megsértése esetén;   
 • a megtévesztéssel kapcsolatos ügyeket,
 • az áru fogyasztók számára való értékesítésére,
 • a fogyasztóknak forgalmazott termék minőségére, összetételére, csomagolására,
 • a fogyasztóknak értékesítésre szánt, illetve értékesített áru mérésére, hatósági árára vagy egyébként kötelezően megállapított árára,
 • a fogyasztói panaszok intézésére,
 • a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésére,
 • a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása során az egyenlő bánásmód követelményére, továbbá
 • a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén;
 • a fogyasztói szerződés megkötésénél alkalmazott vagy e célból nyilvánosan megismerhetővé tett általános szerződési feltételeket abban a tekintetben, hogy azok nem tartalmaznak-e a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütközően a szerződéses jogokat és kötelezettségeket egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára megállapító feltételt.
 • a termék biztonságosságával és megfelelőségével kapcsolatos piacfelügyeleti feladat- és hatáskörét a fogyasztóvédelmi törvény, a termékek piacfelügyeletéről szóló törvény, valamint külön jogszabály alapján gyakorolja.

Melyik fogyasztóvédelmi hatóság az illetékes?

A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre indult eljárásában az azonos hatáskörű hatóságok közül az a hatóság jár el, amelynek illetékességi területén

a) az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában értesítési címe (a továbbiakban együtt: lakcím), illetve székhelye, telephelye, fióktelepe (a továbbiakban együtt: székhely) van,
b) a tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják, vagy
c) a jogellenes magatartást elkövették.

A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei megtalálhatóak a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek oldalon. 

Alkalmazott jogszabályok jegyzéke

A NÚSZ Zrt. a hozzá érkezett megkeresésekre, azok jellegétől függően az alábbi jogszabályok előírásai figyelembevétele mellett ad választ.

E-matricás díjfizetési rendszerrel kapcsolatos megkeresések esetén alkalmazott jogszabályok:

 • 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól
 • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
 • 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
 • 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről
 • 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
 • 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről
 • 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról

Megtett úttal arányos díjfizetési rendszerrel kapcsolatos megkeresések esetén alkalmazott jogszabályok:

 • 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól
 • 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről
 • 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2013. évi LXVII. törvény az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról
 • 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról
 • 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról
 • 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól

A jogszabályok térítésmentesen megismerhetők a Nemzeti Jogszabálytárban az njt.hu weboldalon.